Algemene verkoopsvoorwaarden Faccio 

Deze algemene verkoopvoorwaarden leggen de samenwerking vast tussen de Klant (u, uw) en de Verkoper (Faccio, wij, ons, onze).
Door onze webshop te gebruiken en artikels uit ons aanbod te bestellen aanvaard u dat deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn.

Identiteit van de Verkoper:

Faccio
Fazantenstraat 53
9080 Lochrisit (België)
Ondernemingsnummer: 0764.749.582

Tel. 0473 581432
E-mail: https://www.faccio.be/

BTW: ‘kleine onderneming vrijgesteld van BTW’

Artikel 1: Algemene bepalingen

De webshop van Faccio, met maatschappelijke zetel te Lochristi (België), hierna 'de Verkoper' biedt haar Klanten de mogelijkheid om algemene voeding en (non-)alcoholische drank online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die een bezoeker van deze website (Klant) bij Faccio plaatst. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Faccio houdt in dat de Klant deze voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO. Zij zijn altijd inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen.

Bijkomende leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden apart vermeld.

De prijsopgave slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet begrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor Klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

 Ondanks het feit dat wij de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Verkoper niet. Faccio is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld gewicht, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u om vooraf contact op te nemen via email info@faccio.be

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Verkoper. Faccio kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen/bestellen

 

De Klant dient bij Faccio de bestelling te betalen:

  • Via bankkaart (Bancontact)
  • Via kredietkaart (VISA of MasterCard)
  • Via de online betaalmogelijkheden van KBC, Belfius 
  • Via factuur
  • Bij afhaling

De aankoop komt tot stand op het moment dat de Klant een bevestigingsmail van ons ontvangt.

Faccio is gerechtigd om een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de Verkoper. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de Klant vanaf de levering.

Artikel 6: Levering

Het punt van levering wordt door de Klant gekozen op de website via vast bepaalde afhaalpunten. Het afhaalpunt wordt ook in de bevestigingsmail aangegeven.

De leveringsdata die wij opgeven zijn niet bindend. Indien de leveringsdatum dient te worden gewijzigd of indien de Verkoper de artikels niet op tijd kan leveren, contacteren wij de Klant zo vlug mogelijk om een nieuwe leverdatum voor te stellen of storten we het geld voor de levering aan de Klant terug.

De Klant moet elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, onmiddellijk melden aan Faccio.

Artikel 7: Herroepingsrecht

Algemeen

Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen.
De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald. We mogen dus wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Faccio zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier of door het aan te bieden op volgend adres:

Faccio
Fazantenstraat 53
9080 Lochristi


Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar bovenstaand adres of verzenden via e-mail naar info@faccio.be. We zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

Aan:     

Faccio
Fazantenstraat 53
9080 Lochristi

E‐mail: info@faccio.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen           

‐ Besteld op (*)/Ontvangen op (*)_____________________    

 ‐ Naam/Namen consument(en) _______________________     

‐ Adres consument(en) _____________________________________________________    

 ‐ Handtekening van consument(en)  

 (*) Doorhalen wat niet past

 Uitzondering op het herroepingsrecht:

De consument kan op grond van artikel VI.53 Wetboek Economisch Recht het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

 

 

 

 

 Artikel 8: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Faccio om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

 

Artikel 9: Faccio Klantendienst

De Klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer 0473 58 14 32, via e-mail info@faccio.be of per post op het volgende adres: Fazantenstraat 53, 9080 Lochristi.

 

Artikel 10: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Faccio. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Faccio kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe voorwaarden.

 

Artikel 11: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgische recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Turnhout bevoegd.

 

Artikel 13: Wettelijke garantie

Wij hanteren wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het item tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.
Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.
Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Artikel 14: Klachtenprocedure

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn, en hechten heel veel waarde aan het vertrouwen dat u in onze zaak stelt. Zou u echter toch een klacht hebben over één van onze producten of over onze dienstverlening, laat het ons dan zeker weten via info@faccio.be We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek Economisch Recht.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr